Loading...

Kvkk Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (bundan böyle “KVK Kanunu” olarak ifade edilecektir) göre Hega Lojistik Anonim Şirketi (bundan böyle “Hega” olarak ifade edilecektir) sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi sebebiyle size karşı veri sorumlusudur.

Bu bilinçle sizlerin kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. Veri Sorumlusu sıfatıyla kanunun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca sizleri bilgilendirmek isteriz.

 1. Veri Sorumlusu Hakkında

Bu Aydınlatma Bildirimi’ nde açıklanan veri işleme faaliyetleri için kişisel verilerinizin veri sorumlusu, Hega’dır. 

2- İşlenen Kişisel Verileriniz, Hukuki Sebepleri ve İşlenme Amaçları

Aşağıda sıralanan kişisel verileriniz, KVK Kanunu tarafından öngörülen, “a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme” temel ilkelerine uygun olarak, aşağıdaki amaç ve hukuki sebeplere uygun olarak işlenecektir:

İşlemeye konu Kişisel Verileriniz;

 • Adınız, soyadınız, doğum yılınız, adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz,
 • Medeni haliniz ve varsa çocuk sayınız,
 • Öğrenim durumunuz, eğitim bilgileriniz (okul adı/branş/mezuniyet tarihi), yabancı dil bilgileriniz, kurs ve seminerler, sertifika bilgileri,
 • İş Tecrübesi (Çalıştığınız iş yeri, telefonu, pozisyon, İşe Giriş / Çıkış Tarihi),
 • Sürücü ehliyetine sahip olma durumunuz ve sınıfı,
 • Talep ettiğiniz ücret,
 • İş başvuru formunda doldurduğunuz ve CV’ nizde yer verdiğiniz diğer bilgiler,
 • Engellilik veya sağlık probleminiz yada geçirdiğiniz önemli bir rahatsızlığınızın olup olmadığı,
 • Sigara kullanıp kullanmadığınız bilgisi,
 • Askerlik durum bilgileriniz ve Adli Sicil kaydınızın mevcut olup olmadığı bilgisi.

Toplanan kişisel verileriniz, KVK Kanunu tarafından öngörülen, “a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme” temel ilkelerine uygun olarak; aday olarak hakkınızda İK yetkililerin yaptığı değerlendirmeler. Md.5/1 çerçevesinde ilgili kişinin “Açık rızasının alınması” işleme şartına dayalı olarak,

KVK Kanunu;  

 • Hega insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması,
 • Adayın niteliğini, tecrübesini ve ilgisini açık pozisyona uygunluğunu değerlendirmek,
 • Gerektiği takdirde, adayın ilettiği bilgilerin doğruluğunun kontrolünün yapılması için iş başvuru sürecinde aday tarafından belirtilen kurum ve/veya kuruluşla iletişime geçerek aday hakkında araştırma yapmak,
 • İşleme süresi ile sınırlı olarak başvuru ve işe alım süreci hakkında aday ile iletişime geçmek veya uygun olduğu takdirde, sonradan yurtiçinde veya yurtdışında açılan herhangi bir pozisyon için aday ile iletişime geçmek,
 • İlgili mevzuatın gereklerini ya da yetkili kurum veya kuruluşun taleplerini karşılamak,
 • Hega’ya ait işyerlerinin güvenliğinin temini,
 • Aday’ın servis güzergahına uygunluğunun planlanabilmesi,
 • İşe alım ilkelerini geliştirmek ve iyileştirmek

amaçlarıyla işlenecektir.

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz;  

 • Talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar ve Cumhurbaşkanlığı kurulları başta olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere kamu kurum ve kuruluşları) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dâhilinde aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz yasal yükümlülüklerimizin dışında herhangi bir kurum, kişi ya da kuruluşa aktarılmamaktadır.

Kişisel verileriniz yurt dışına aktarılmamaktadır.

 1. Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel veriler aşağıda sıralanan yöntem ve vasıtalarla, tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle; fiziki ve elektronik ortamda toplanabilir: 

 • Yazılı veya elektronik ortamda yayınlanan matbu başvuru formu,
 • Adayların Hega’ya e-posta, kargo, referans ve benzeri yöntemlerle ulaştırdıkları özgeçmişler,
 • İstihdam veya danışmanlık şirketleri,
 • Video konferans, telefon gibi araçlarla veya yüz yüze mülakat yapılan hallerde, mülakat sırasında,
 • Aday tarafından iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan kontroller ile Hega tarafından yapılan araştırmalar,
 • Tecrübesi olan uzman kişiler tarafından yapılan ve sonuçları incelenen yetenek ve kişilik özelliklerini tespit eden işe alım testleri.
 1. İlgili Kişi Olarak KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarılıp aktarılmadığı öğrenme ve aktarılıyor ise aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.hegalogistics.com internet adresinde yer alan Veri İlgilisi Başvuru Formunu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını ‘Hega Lojistik Anonim Şirketi,  Hacıhalil Mah. 1207. Sk. No: 1 İç Kapı No: 5 Gebze / Kocaeli adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu hegalojistik@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Başvurular Türkçe yapılmalıdır. Başvurularda talebinizin değerlendirilebilmesi ve tarafınıza dönüş yapılabilmesi için ad, soyadı ve imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

İlgili kişinin sahip olduğu ve yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiği hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiği konunun şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması ve yetkisini belgelendirmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğini tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Kullanabileceğiniz bir başvuru formu sizi bilgilendirmek ve sizlere kolaylık sağlamak adına internet sitemizde yayınlanmıştır. İlgili formu görüntülemek için tıklayınız.